HI-CRETE

VỮA XÂY TÔ, CÁN NỀN


Vữa khô trộn sẵn gốc xi măng,

ứng dụng cán nền, xây hoàn thiện.