HI-CRETE

VỮA RÓT/ GROUTING


Vữa rót gốc xi măng, cường độ cao, không co ngót thể bơm được.

HI-CRETE GROUT M45

HI-CRETE GROUT M45

Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được
HI-CRETE GROUT M65

HI-CRETE GROUT M65

Vữa rót gốc xi măng cường độ cao, không co ngót, có thể bơm được.
HI-CRETE GROUT M80-HS

HI-CRETE GROUT M80-HS

Vữa rót gốc xi măng cường độ cao, phát triển cường độ sớm, không co ngót, có thể bơm được
HI-CRETE GROUT UHS-100

HI-CRETE GROUT UHS-100

Vữa rót gốc xi măng cường độ cao, không co ngót, có thể bơm được, chuyên ứng dụng Tuabin điện gió trên bờ.