HI-CRETE

HOÀN THIỆN SÀN BÊ TÔNG


Chất tăng cứng, làm bóng bề mặt sàn tông dạng bột dạng lỏng trong suốt