HI-CRETE

HOÀN THIỆN SÀN BÊ TÔNG


Chất tăng cứng, làm bóng bề mặt sàn tông dạng bột dạng lỏng trong suốt

HI-CRETE CURE HARD

HI-CRETE CURE HARD

Chất làm cứng bề mặt trong suốt, ngăn bụi, hợp chất chèn lấp khe và bảo dưỡng bê tông
HI-CRETE HARD TOP

HI-CRETE HARD TOP

Chất làm cứng sàn bê tông có màu, vô cơ, thi công rắc khô
HI-CRETE SEAL HARD

HI-CRETE SEAL HARD

Chất bảo vệ và làm bóng bề mặt trong suốt, ngăn bụi, hợp chất chèn lấp khe và bảo dưỡng bê tông