HI-CRETE

PHỤ GIA CHO BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM


Hệ thống sản phẩm phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate, giảm nước cao cấp, duy trì độ sụt phát triển cường độ cao.

HI-CRETE SR1

HI-CRETE SR1

Phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate dùng cho bê tông trộn sẵn, có tỷ lệ Nước/Xi măng thấp, cường độ cao và khả năng duy trì độ sụt. Mức độ giảm nước > 15%
HI-CRETE SR2

HI-CRETE SR2

Phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate dùng cho bê tông trộn sẵn, có tỷ lệ Nước/Xi măng thấp, cường độ cao và khả năng duy trì độ sụt rất tốt. Mức độ giảm nước > 20%
HI-CRETE SR3

HI-CRETE SR3

Phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate dùng cho bê tông trộn sẵn, có tỷ lệ Nước/Xi măng rất thấp, cường độ sớm và cuối cùng rất cao và khả năng duy trì độ sụt cực tốt. Mức độ giảm nước > 25%
HI-CRETE R7

HI-CRETE R7

Phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate dùng cho bê tông trộn sẵn, có tỷ lệ Nước/Xi măng thấp, cường độ cao và khả năng duy trì độ sụt rất tốt. Mức độ giảm nước > 20%. Sản phẩm thiết kế cho dân dụng.
FLOWCAST R3012

FLOWCAST R3012

Phụ gia siêu hóa dẻo gốc Polycarboxylate dùng cho bê tông trộn sẵn, giảm nước tầm trung và duy trì độ sụt cho bê tông
FLOWCAST R3030

FLOWCAST R3030

Phụ gia siêu hóa dẻo gốc Polycarboxylate dùng cho bê tông trộn sẵn, giảm nước tầm cao và duy trì độ sụt cho bê tông