HI-CRETE

PHỤ GIA CHO BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM


Hệ thống sản phẩm phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate, giảm nước cao cấp, duy trì độ sụt phát triển cường độ cao.

HI-CRETE SR1

HI-CRETE SR1

Phụ gia giảm nước và duy trì độ sụt cho bê tông, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE)
HI-CRETE SR2

HI-CRETE SR2

Phụ gia giảm nước cao và duy trì độ sụt cho bê tông, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE).
HI-CRETE SR3

HI-CRETE SR3

Phụ gia siêu dẻo giảm nước cao cấp và duy trì độ sụt cho bê tông, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE)
HI-CRETE R7

HI-CRETE R7

Phụ gia siêu dẻo giảm nước cao và duy trì độ sụt cho bê tông, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE).
FLOWCAST R3015

FLOWCAST R3015

Phụ gia siêu dẻo giảm nước cao và duy trì độ sụt cho bê tông, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE)
FLOWCAST R3025

FLOWCAST R3025

Phụ gia giảm nước cao và duy trì độ sụt cho bê tông, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE)
FLOWCAST R3030

FLOWCAST R3030

Phụ gia giảm nước cao cấp và duy trì độ sụt cho bê tông, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE)
FLOWCAST R3035

FLOWCAST R3035

Phụ gia giảm nước cao cấp và duy trì độ sụt cho bê tông, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE)