HI-CRETE

PHỤ GIA BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Hệ thống sản phẩm phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate, giảm nước cao cấp, phát triển cường độ sớm cao.

HI-CRETE SP1

HI-CRETE SP1

Phụ gia giảm nước phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE). Phát triển cường độ sớm và cường độ cuối cùng cao.
HI-CRETE SP2

HI-CRETE SP2

Phụ gia giảm nước tầm cao, gốc Polycarboxylate (PCE). Phát triển cường độ sớm và cường độ cuối cùng cao.
HI-CRETE SP3

HI-CRETE SP3

Phụ gia giảm nước tầm cao, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE). Phát triển cường độ sớm và cường đô cuối cùng cao.