HI-CRETE

PHỤ GIA BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Hệ thống sản phẩm phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate, giảm nước cao cấp, phát triển cường độ sớm cao.

HI-CRETE SP1

HI-CRETE SP1

Phụ gia giảm nước phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE). Phát triển cường độ sớm và cường độ cuối cùng cao.
HI-CRETE SP2

HI-CRETE SP2

Phụ gia giảm nước tầm cao, gốc Polycarboxylate (PCE). Phát triển cường độ sớm và cường độ cuối cùng cao.
HI-CRETE SP3

HI-CRETE SP3

Phụ gia giảm nước tầm cao, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE). Phát triển cường độ sớm và cường đô cuối cùng cao.
FLOWCAST P8032

FLOWCAST P8032

Phụ gia giảm nước tầm cao, phát triển trên gốc Polycarboxylate (PCE). Giúp bê tông phát triển cường độ sớm và cường độ cuối cùng cao