HI-CRETE

PHỤ GIA BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Hệ thống sản phẩm phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate, giảm nước cao cấp, phát triển cường độ sớm cao.

HI-CRETE SP1

HI-CRETE SP1

Phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate dùng cho bê tông đúc sẵn, có tỷ lệ Nước/Xi măng thấp, cường độ sớm và cuối cùng cao. Mức độ giảm nước > 20%
HI-CRETE SP2

HI-CRETE SP2

Phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate cải tiến dùng cho bê tông đúc sẵn, có tỷ lệ Nước/Xi măng thấp, cường độ sớm và cuối cùng cao. Mức độ giảm nước > 25%
HI-CRETE SP3

HI-CRETE SP3

Phụ gia siêu dẻo gốc Polycarboxylate cải tiến dùng cho bê tông đúc sẵn, có tỷ lệ Nước/Xi măng rất thấp, cường độ sớm và cuối cùng cao. Mức độ giảm nước > 30%