HI-CRETE

CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG


Sản phẩm chống thấm gốc xi măng

1 thành phần 2 thành phần.

HI-CRETE SEAL

HI-CRETE SEAL

Chất chống thấm gốc xi măng dạng thẩm thấu 1 thành phần.
HI-CRETE FLEX 150

HI-CRETE FLEX 150

Chất chống thấm gốc xi măng đàn hồi hai thành phần. Độ đàn hồi > 150% và có khả năng che phủ vết nứt đến 1mm
HI-CRETE FLEX 300

HI-CRETE FLEX 300

Chất chống thấm gốc xi măng đàn hồi hai thành phần. Độ đàn hồi > 300% và có khả năng che phủ vết nứt đến 2mm