HI-CRETE

CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG


Sản phẩm chống thấm gốc xi măng

1 thành phần 2 thành phần.

HI-CRETE SEAL

HI-CRETE SEAL

Hợp chất chống thấm dạng thẩm thấu cho bê tông và vữa
HI-CRETE FLEX 150

HI-CRETE FLEX 150

Sản phẩm chống thấm gốc xi măng hai thành phần, đàn hồi cao.
HI-CRETE FLEX ECO

HI-CRETE FLEX ECO

Chất chống thấm gốc xi măng hai thành phần, đàn hồi cao.