HI-CRETE

DỰ ÁN TIÊU BIỂU 2022


GEM SKY WORLD

GEM SKY WORLD

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An

Nhà thầu: Công ty Tín Nghĩa Đức

Sản phẩm: Hi-Crete Tile Fix C1 & Tile Grout

AJ PLAST FACTORY

AJ PLAST FACTORY

Chủ đầu tư: A.J.PLAST Co.,Ltd

Tổng thầu: CBC Construction Joint - Stock Company

Sản phẩm: Hi-Crete Flex 300

PROVIMI (CARGILL VIET NAM)

PROVIMI (CARGILL VIET NAM)

Chủ đầu tư: Provimi Co., Ltd. (Cargill Vietnam)

Tổng thầu: CBC Construction Joint - Stock Company

Sản phẩm: Hi-Crete Skim-WP, Hi-Crete P01, Hi-Crete Cote 01