HI-CRETE

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 2021


OPAL BOULEVARD

OPAL BOULEVARD

Chủ đầu : Công Ty CP Đầu Tư BĐS Hà An

Tổng thầu: Tổng Công Ty XD Trung Quốc

Quy : 14.757,3 m²

Sản phẩm Hi-Crete: Hi-crete Tile-Fix C2

BÊ TÔNG MINH TÂM

BÊ TÔNG MINH TÂM

Chủ đầu Công Ty CP Đầu Tư BĐS Hà An

Tổng thầuTổng Công Ty XD Trung Quốc

Quy 14.757,3 m²

Sản phẩm Hi-Crete: Hi-crete Tile-Fix C2

BECAMEX TDC

BECAMEX TDC

Chủ đầu Công Ty CP Đầu Tư BĐS Hà An

Tổng thầuTổng Công Ty XD Trung Quốc

Quy 14.757,3 m²

Sản phẩm Hi-Crete: Hi-crete Tile-Fix C2

BÊ TÔNG PHÚ MỸ

BÊ TÔNG PHÚ MỸ

Chủ đầu Công Ty CP Đầu Tư BĐS Hà An

Tổng thầuTổng Công Ty XD Trung Quốc

Quy 14.757,3 m²

Sản phẩm Hi-Crete: Hi-crete Tile-Fix C2